FANDOM


Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest związkiem stowarzyszeń skupiającym obecnie 35 organizacji pozarządowych z terenu woj. lubelskiego (stan z dn. 22.03.2012 r.). FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych.

Działalność FLOP

Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów. Charakter ponadbranżowy i regionalny jest jego zaletą i szansą w kontekście integracji UE.[1]

FLOP jest też regionalnym przedstawicielem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS na terenie województwa lubelskiego. WRZOS zrzesza 12 regionalnych porozumień związków organizacji pozarządowych i 4 organizacje ogólnopolskie. Głównym celem WRZOS jest stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami socjalnymi na terenie całego kraju a sektorem administracji publicznej i biznesem. FLOP dysponuje dwoma biurami w centrum Lublina (94,77 m2 i 33,00 m2) w pełni wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy. Do dyspozycji jest również samochód służbowy. Sekretariat FLOP prowadzi Dyrektor biura.[2]


Cele FLOP

Podstawowym celem Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze woj. lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań statutowych FLOP należy w szczególności:

 • współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
 • tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
 • tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
 • integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
 • podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
 • promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
 • monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
 • wzajemna pomoc i integracja członków Forum.


Historia FLOP

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest jednym z pierwszych porozumień regionalnych organizacji pozarządowych w Polsce. Działalność FLOP została zapoczątkowana przez grupę lubelskich organizacji pozarządowych w dn. 2-3 maja 1995 r. podczas Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Lublinie (FIP).[3]

W dn. 17 lipca 1996 r. Regionalny Komitet Organizacyjny FIP w Lublinie przekształcił się w Tymczasowy Zarząd Komitetu Założycielskiego Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. W tym zakresie prace nad dokumentem „Porozumienie Zarządu Miasta Lublina i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych dotyczące współdziałania na rzecz współpracy między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi”, stało się okazją do dalszych spotkań w coraz szerszym gronie organizacji pozarządowych. W następnych tygodniach opracowana została propozycja tekstu "Porozumienia Zarządu Miasta Lublina i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych".[4]

W spotkaniu w dn. 18 września 1996 r. uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu lubelskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkania podjęto decyzję dotyczącą formuły działania FLOP. Ustalono, że podstawą wspóldziałania organizacji będzie umowa pomiędzy organizacjami (na razie umowa miała nie być sformalizowana poprzez rejestrację związku stowarzyszeń).[5]

W dn. 28 listopada 1996 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie przedstawiciele 23 lubelskich organizacji pozarządowych podpisali umowę o współpracy w ramach Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, które miało być płaszczyzną spotkań i porozumienia - zarówno między jego członkami, jak i z partnerami spoza 3 Sektora.[6]

W dn. 11 września 1997 r. w Lublinie podpisano "Porozumienie o współpracy między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi" zawarte przez Zarząd Miasta Lublina z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.[7]

W 1999 r. FLOP został zarejestrowany jako związek stowarzyszeń.[8]

W dn. 27 kwietnia 2001 r. FLOP uzyskał wpis do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Lublinie.[9]

Od dn. 13 sierpnia 2004 r. FLOP posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).[10]

W 2005 r. FLOP został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pod numerem 2.06/00131/2005.[11]

W 2005 r. FLOP podpisał porozumienie z Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych Związku Regionalnego Bawarii w Niemczech oraz z Forum Trzeciego Sektora (Forum Aretino del Terzo Settore) w Arezzo we Włoszech.[12]

Od 2008 r. FLOP prowadzi Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Łęczyński, m. Lublin, opolski, puławski, rycki i świdnicki. Misją Regionalnych Ośrodków EFS jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców na rynku pracy.[13]

Przy czym przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie został Zastępcą Członka w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Zastępcą Członka w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która stanowi forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy.[14]

Od 2008 r. FLOP posiada swojego przedstawiciela w Miejskiej Radzie Zatrudnienia w Lublinie, która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach polityki rynku pracy.[15]

Od 2010 r. FLOP jest członkiem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Lublinie., którego głównym celem jest przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno- gospodarczy, edukację oraz aktywizację zawodową zbiorowości lokalnej. Trójsektorowe partnerstwo skupia przedstawicieli: podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), lokalnego biznesu, instytucji rynku pracy oraz integracji i pomocy społecznej. Partnerstwo działa na Obszarze Metropolitarnym Miasta Lublin obejmującym powiaty: m. Lublin, lubelski, świdnicki, łęczyński i lubartowski.[16]

W 2011 r. FLOP nawiązał współpracę merytoryczną w zakresie realizacji międzynarodowych projektów z EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische Zusammenarbeit (EUROSOZIAL e. V, Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej) z siedzibą w Salzgitter w Niemczech. Stowarzyszenie zostało utworzone przez Związek Federalny i 11 Związków Krajowych Parytetowego Związku Socjalnego (organizacji parasolowej). Obecnie skupia blisko 10 tysięcy służebnych organizacji pozarządowych.[17]

W 2011 r. FLOP nawiązał współpracę merytoryczną w zakresie realizacji partnerskich projektów edukacyjnych ze Szkołą Edukacji Zawodowej „ProEdukacja”, która jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin (nr ewidencyjny 272/P/N) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Lublin" (nr 2.06/00020/2010).[18]

W 2011 r. przedstawiciel FLOP został wybrany Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego do Zespołu Ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej województwa lubelskiego. Głównym celem Zespołu Ekspertów jest przygotowanie wieloletniego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie lubelskim.[19]

W 2012 r. przedstawiciel FLOP został wybrany przez I Kongres Organizacji Pozarządowych w Lublinie do 18–osobowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, która jest organem opiniodawczo-doradczym przy Prezydencie Miasta Lublin.[20]

Przypisy

 1. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 2. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 3. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 4. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 5. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 6. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 7. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 8. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 9. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 10. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 11. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 12. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 13. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 14. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 15. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 16. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 17. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 18. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 19. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].
 20. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (pol.). [dostęp 2 maja 2012].

Linki zewnętrzneŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub autopromocyjnym.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki